You are currently viewing Έρχεται η απαγόρευση καύσης των κλαδιών

Έρχεται η απαγόρευση καύσης των κλαδιών

Η απαγόρευση της καύσης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών είναι μεταξύ των εννέα νέων υποχρεώσεων των αγροτοκτηνοτρόφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να έχουν δικαίωμα να λαμβάνουν τη βασική ενίσχυση

Η απαγόρευση της καύσης των υπολειμμάτων των καλλιεργειών είναι μεταξύ των εννέα νέων υποχρεώσεων των αγροτοκτηνοτρόφων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της λεγόμενης πολλαπλής συμμόρφωσης για την προστασία του περιβάλλοντος, προκειμένου να έχουν το δικαίωμα να λαμβάνουν τη βασική ενίσχυση, μέσα από τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική κατά τα έτη 2023-2027.

Στο μεταξύ, χθες Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου, υποβλήθηκε το Στρατηγικό Σχέδιο της χώρας για τη νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, κατόπιν σχετικής εντολής του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπήλιου Λιβανού και του αρμόδιου υφυπουργού Γιώργου Στύλιου, μέσω της ειδικής πλατφόρμας (SFC) που έχει αναπτυχθεί για τον σκοπό αυτό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναλυτικότερα (όπως γράφει το Agronews), η Κομισιόν δημοσίευσε τις νέες υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης για τη λήψη της βασικής ενίσχυσης χωρίς εξαιρέσεις για τους μικρούς καλλιεργητές. Σε αυτές τις υποχρεώσεις έχουν προστεθεί όλες οι ενέργειες που έκανε ο αγρότης έως σήμερα για να λάβει το πρασίνισμα, ενώ από αυτές δε θα εξαιρούνται οι μικροκαλλιεργητές, όπως γίνεται την τρέχουσα περίοδο.

Αναλυτικά, οι νέες υποχρεώσεις πολλαπλής συμμόρφωσης έχουν ως εξής:

– Διατήρηση των μόνιμων βοσκοτόπων, δηλαδή βάσει της αναλογίας των μόνιμων βοσκοτόπων σε σχέση µε τη γεωργική έκταση σε εθνικό, περιφερειακό και υπο-περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο ομάδας εκμεταλλεύσεων ή σε επίπεδο εκμετάλλευσης σε σύγκριση µε το έτος αναφοράς 2018, μέγιστη μείωση της τάξης του 5% σε σύγκριση µε το έτος αναφοράς.

– Προστασία των υγροτόπων και των τυρφώνων (οι τυρφώνες είναι βάλτοι, στους οποίους έχει αποτεθεί τύρφη ή ακολουθία στρωμάτων τύρφης, με ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων οργανικών ιζημάτων, συνολικού πάχους τουλάχιστον 30 cm). Τα κράτη-µέλη μπορούν να προβλέπουν στα στρατηγικά τους σχέδια για την ΚΑΠ ότι η εν λόγω δέσμευση θα εφαρμόζεται µόνο από το έτος υποβολής αιτήσεων το 2024 ή το 2025. Τα κράτη-µέλη, κατά τον καθορισμό του προτύπου, διασφαλίζουν ότι στη σχετική γη μπορεί να διατηρηθεί γεωργική δραστηριότητα κατάλληλη για τον χαρακτηρισμό της γης ως γεωργικής έκτασης.

– Απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων καλλιεργειών, εκτός αν γίνεται για λόγους φυτοπροστασίας. Εδώ να υπενθυμίσουμε ότι η “Νέα Κρήτη” έχει αφιερώσει μέχρι σήμερα εκτενέστατα ρεπορτάζ ως προς τη μελλοντική απαγόρευση της καύσης υπολειμμάτων των καλλιεργειών.

– Δημιουργία ζωνών ανάσχεσης κατά μήκος υδατορευμάτων. Σε περιοχές µε σημαντικά αυλάκια ξήρανσης και αρδευτικά αυλάκια, τα κράτη-µέλη μπορούν να προσαρμόζουν, εάν τούτο είναι δεόντως δικαιολογημένο για τις εν λόγω περιοχές, το ελάχιστο πλάτος, σύμφωνα µε συγκεκριμένες τοπικές περιστάσεις.

– Διαχείριση του οργώματος για τη μείωση του κινδύνου υποβάθμισης και διάβρωσης του εδάφους, λαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, υπόψη την κλίση του εδάφους.

– Ελάχιστη κάλυψη του εδάφους για την αποφυγή ακάλυπτου εδάφους σε περιόδους που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητες.

– Αμειψισπορά σε αρόσιμη γη, εκτός από καλλιέργειες που καλλιεργούνται κάτω από το νερό. Τα κράτη-µέλη μπορούν να εξαιρούν από την υποχρέωση βάσει αυτού του προτύπου εκμεταλλεύσεις: α) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της αρόσιμης γης χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών, ως γη υπό αγρανάπαυση, καλλιεργείται µε καλλιέργειες ψυχανθών ή υπόκειται σε συνδυασμό των χρήσεων αυτών, β) όταν ποσοστό μεγαλύτερο του 75% της επιλέξιμης γεωργικής έκτασης αποτελεί μόνιμο λειμώνα, χρησιμοποιείται για την παραγωγή αγρωστωδών ή λοιπών ποωδών κτηνοτροφικών φυτών ή καλλιεργείται µε καλλιέργειες κάτω από το νερό για σημαντικό μέρος του έτους ή για σημαντικό μέρος του κύκλου καλλιέργειας ή υπόκειται σε συνδυασμό των εν λόγω χρήσεων ή γ) µε έκταση αρόσιμης γης έως 10 εκτάρια.

– Ελάχιστο ποσοστό τουλάχιστον 4% της αρόσιμης γης σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που διατίθεται σε µη παραγωγικές περιοχές και χαρακτηριστικά, συμπεριλαµβανομένης της γης υπό αγρανάπαυση.

– Απαγόρευση της μετατροπής ή άροσης των μόνιμων βοσκοτόπων που έχουν χαρακτηριστεί ως περιβαλλοντικά ευαίσθητοι μόνιμοι βοσκότοποι σε περιοχές του δικτύου Natura 2000.

Εθνικό στρατηγικό σχέδιο – «Υποβάλαμε από τους πρώτους»

Την ίδια ώρα, από τα πρώτα μεταξύ των κρατών-μελών της Ε.Ε. ήταν το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της ΚΑΠ 2023-2027 που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση. Ο υπουργός Σπήλιος Λιβανός δήλωσε μεταξύ άλλων: «H υποβολή του Στρατηγικού Σχεδίου της Χώρας μας για τη νέα ΚΑΠ 2023-2027 αποτελεί το επιστέγασμα μιας μακράς και εντατικής περιόδου δημόσιας διαβούλευσης και προετοιμασίας του, με το σύνολο των θεσμικών και παραγωγικών φορέων του αγροδιατροφικού μας συστήματος. Σε αυτή τη δημοκρατική και πολυσυμμετοχική διαδικασία αναδείχτηκαν οι νέες προκλήσεις, οι προβληματισμοί, οι δυνατότητες και οι προοπτικές της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας, καθορίζοντας εν πολλοίς τις στρατηγικές μας επιλογές, τις πολιτικές μας αποφάσεις και κατ’ επέκταση το περιεχόμενο της στρατηγικής που σχεδιάσαμε και αποτυπώσαμε στην εθνική μας πρόταση. Μιας πρότασης ισορροπημένης και συνεκτικής με αναπτυξιακό προσανατολισμό, κοινωνική ευαισθησία και αυξημένη μέριμνα για το περιβάλλον και το κλίμα».

Leave a Reply