You are currently viewing Επιδότηση έως 65% για νέες επενδύσεις στη μεταποίηση τροφίμων – αγροτικών προϊόντων

Επιδότηση έως 65% για νέες επενδύσεις στη μεταποίηση τροφίμων – αγροτικών προϊόντων

Με επιδότηση έως 65% για νέες επενδύσεις έως 5 εκατ. ευρώ στη μεταποίηση τροφίμων – αγροτικών προϊόντων  έρχεται η νέα ομώνυμη προκήρυξη του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ). Βασικό χαρακτηριστικό της η ενθάρρυνση επενδύσεων στην κατεύθυνση της πράσινης μετάβασης της βιομηχανίας και ιδίως της εξοικονόμησης ενέργειας και νερού, της ενίσχυσης της εξωστρέφειας, της αξιοποίησης βιολογικών προϊόντων και της ενίσχυσης της παραγωγής προϊόντων ποιότητας (ΠΟΠ – ΠΓΕ).

Μετά το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε από τις επιχειρήσεις για την δράση «καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων» του Ταμείου Ανάκαμψης, ο προϋπολογισμός της οποίας (181,5 εκατ. ευρώ) υπερκαλύφθηκε κατά 140% σε μόλις έξι ώρες, στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων προσανατολίζονται να προκηρύξουν την αντίστοιχη δράση του ΠΑΑ όσο το δυνατόν συντομότερα με την έναρξη της νέας ΚΑΠ το 2023.

Πολύ περισσότερο καθώς, κατά κοινή παραδοχή, η σημαντική υστέρηση στο βαθμό διασύνδεσης γεωργικής παραγωγής και πρώτης μεταποίησης γεωργικών προϊόντων, η χαμηλή παραγωγικότητα, η έλλειψη σήμανσης και ο χαμηλός βαθμός συσκευασίας, τυποποίησης και επαρκούς όγκου παραγωγής «επώνυμου» προϊόντος, αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την είσοδο των ελληνικών τροφίμων-αγροτικών προϊόντων στις διεθνείς αγορές.

Επιλέξιμες δαπάνες – τομείς της αγροδιατροφής που χρηματοδοτεί η δράση

Με βάση την προεργασία που έχει γίνει, η νέα δράση πρόκειται να επιδοτεί επενδύσεις ίδρυσης, εκσυγχρονισμού, επέκτασης, και μετεγκατάστασης μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων καθώς και μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων (επισημαίνεται ότι οι μετεγκαταστάσεις και ο συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από τον εκσυγχρονισμό τους).

Αφορά στη μεταποίηση προϊόντων των εξής τομέων της αγροδιατροφής:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 • Γάλα
 • Αυγά
 • Μελισσοκομία – Σηροτροφία
 • Ζωοτροφές
 • Δημητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα
 • Κρασί
 • Οπωροκηπευτικά
 • Άνθη
 • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά
 • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό
 • Ξύδι.

Κριτήρια επιλογής; Περιβάλλον, ενέργεια, νερό, εξωστρέφεια, ποιότητα

Τα κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχεδίων πρόκειται να βασίζονται στις εξής βασικές αρχές:

 • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον
 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ)
 • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στο μετριασμό και στην προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ανανεώσιμων πηγών)
 • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών
 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου
 • Εξωστρέφεια επιχείρησης
 • Εξοικονόμηση ύδατος
 • Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης.
 • Μέγεθος της επιχείρησης

Έως το 65% η επιδότηση στα νησιά

Ο προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί μεταξύ 400 χιλιάδων – 5 εκατ. ευρώ (αναμένεται η οριστικοποίησή τους στο πλαίσιο του Στρατηγικού Σχεδίου για τη νέα ΚΑΠ) και το ύψος της επιδότησης σε:

 • 65% στις περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου.
 • 50% στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες.
 • 40% στις υπόλοιπες περιοχές.

Επισημαίνεται ότι το ύψος της ενίσχυσης διαφοροποιείται για τις νησιωτικές περιφέρειες λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους.

Μάλιστα, στα πρότυπα της αντίστοιχης δράσης του Ταμείου Ανάκαμψης, σχεδιάζεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης κατά 10% αποκλειστικά για τις επενδυτικές δαπάνες που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα συγκεκριμένο ποσοστό και πάνω, το οποίο θα καθοριστεί.

Ποιες αιτήσεις και επενδυτικές δαπάνες δεν είναι επιλέξιμες

Πάντως, δεν πρόκειται να είναι επιλέξιμες αιτήσεις στήριξης που αφορούν :

 • σε προβληματικές επιχειρήσεις
 • σε λιανικό εμπόριο
 • σε γενετικά τροποποιημένα προϊόντα εκτός ζωοτροφών
 • σε φορείς για τους οποίους έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα ή προηγούμενες προσκλήσεις της εν λόγω παρέμβασης και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού.
 • σε επενδύσεις που έχουν περατωθεί φυσικά ή έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή τους ανεξάρτητα αν όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από το δικαιούχο.

Επιπρόσθετα, δεν θα είναι επιλέξιμες οι επενδυτικές δαπάνες για ιδρύσεις

 • ελαιοτριβείων
 • και σφαγείων με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος, καθώς και ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.

Leave a Reply